Trang chủ Tin tức Tài chính ngân hàng TP Hà Nội thông báo nguyên tắc, định hướng ngân sách năm 2018

TP Hà Nội thông báo nguyên tắc, định hướng ngân sách năm 2018

25/09/2017 | 800 lượt xem

Về xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách năm 2018, HĐND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính phải đảm bảo nguyên tắc cân đối thu, chi; phương án phân bổ ngân sách phải theo đúng nguồn thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp.

HĐND TP.Hà Nội cũng yêu cầu dự toán ngân sách 2018 đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán. Tổng hợp đầy đủ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tính đúng, tính đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu, đặc biệt quan tâm tổng hợp đầy đủ các khoản thu từ đất, thu từ sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (sau khi trừ chi phí) trong dự toán thu ngân sách.

HĐND thành phố yêu cầu trong phân bổ ngân sách đảm bảo hiệu quả chi ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, trong đó, bố trí dự toán chi thường xuyên để thực hiện đầy đủ các các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là các chế độ chi đảm bảo an sinh xã hội và chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức; chi đầu tư xây dựng cơ bản phải tập trung nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đồng thời lập dự toán chi phải đúng tính chất nguồn kinh phí và triệt để tiết kiệm.

Dự toán chi ngân sách năm 2018 bố trí cho đơn vị, các cấp thực hiện trên cơ sở phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách của Thành phố giai đoạn 2017-2020, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và đảm bảo hài hòa giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị.

Bố trí vốn trả nợ các khoản huy động theo quy định của Luật NSNN; các khoản phải trả hoặc ứng trước dự toán ngân sách năm sau theo quy định (nếu có).

Phân bổ ngân sách cấp thành phố theo đầu mối và theo lĩnh vực chi tiết ngay từ đầu năm, hạn chế tối đa khoản điều hành tập trung. Bố trí kinh phí để tập trung thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Không bố trí dự toán đối với các khoản chi chưa được HĐND thành phố quyết nghị về chế độ chi.

HĐND thành phố cũng yêu cầu không phân bổ đối với chương trình chưa có kế hoạch triển khai được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng toàn bộ nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên bố trí đầu tư lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các dự án cải tạo, sửa chữa, các cấp ngân sách của thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện theo khả năng ngân sách, có danh mục dự án cụ thể, trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chi của Thành phố sau đó mới xem xét đến các nội dung hỗ trợ khác.

Đối với các quỹ tài chính của thành phố: Bố trí ngân sách hoàn trả hoàn ứng theo quy định; bố trí bổ sung vốn cho các quỹ có tỷ lệ dư nợ cao và hoạt động có hiệu quả; không hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

theo Báo Hải Quan

Chưa có bình luận về TP Hà Nội thông báo nguyên tắc, định hướng ngân sách năm 2018