Trang chủ Tin tức Tài chính ngân hàng Hà Nội triển khai tín dụng chính sách xã hội đến năm 2020

Hà Nội triển khai tín dụng chính sách xã hội đến năm 2020

23/10/2017 | 812 lượt xem

Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, HĐND, UBND các cấp quan tâm bố trí chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Quan tâm triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh, ngăn ngừa những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở, kịp thời tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp tình hình thực tế địa phương.
Tiếp tục kiện toàn, bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015.
Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành liên quan chủ động tham mưu UBND TP tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan trên địa bàn Hà Nội, đảm bảo kịp thời, chất lượng và hiệu quả.
Tham mưu UBND TP bố trí ngân sách chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, chủ động đề xuất giải pháp tiếp tục hỗ trợ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.
UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm bổ trí nguồn vốn ngân sách hàng năm bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay, đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, TP đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phối hợp NHCSXH thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trĩnh khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và các hoạt động của các Hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, thoát nghèo bền vững.
Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung công việc được ủy thác, bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, tuân thủ đúng quy định pháp luật, NHCSXH và TP. Đồng thời, tiếp tục phối hợp NHCSXH củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

Theo KTĐT

Chưa có bình luận về Hà Nội triển khai tín dụng chính sách xã hội đến năm 2020